Log in

Estado Participaties & Vastgoedmanagement B.V.

Klik op de cases om deze te bekijken.

 

Praktijkcase 1: Second opinion

Opdrachttype: Second opinion

Opdrachtgever: Projectontwikkelaar

Opdracht:

Een projectontwikkelaar krijgt een locatie aangeboden voor herontwikkeling. Na zijn eigen onderzoek positief te hebben afgerond en alvorens verder te gaan met het aankoopproces, vraagt hij Estado om op basis van een aantal uitgangspunten een residuele grondwaarde berekening te maken en de mogelijke risico’s in financiële en procedurele zin in kaart te brengen.

Uitkomst

Estado heeft de projectbegroting getoetst (opbrengsten en kosten) en een inschatting gemaakt van de doorlooptijd van het project. Estado heeft het advies gegeven enkele kostenposten binnen de begroting te verhogen, zodat hier geen tegenvallers zullen ontstaan. Daarnaast heeft Estado de projectontwikkelaar geadviseerd om de bodemsituatie beter in beeld te krijgen.

Praktijkcase 2: Risicoanalyse

Opdrachttype: Risicoanalyse

Opdrachtgever: Bank

Opdracht:

Een bank heeft enkele jaren geleden een projectontwikkelaar gefinancierd op basis van een veronderstelde doorlooptijd van het gefinancierde project. Vanwege de sterk veranderde marktomstandigheden vraagt de afdeling Risicomanagement van de betreffende bank zich af welke actuele invloed deze gewijzigde marktomstandigheden hebben op het risicoprofiel van haar relatie. Estado wordt verzocht om de gewijzigde variabelen op een inzichtelijke wijze te vertalen in een hernieuwde risicobeoordeling en eventueel advies omtrent risicobeheersing.

Uitkomst

Estado heeft de projectbegroting getoetst en geactualiseerd. Op basis van deze geactualiseerde gegevens heeft Estado een risicoanalyse uitgevoerd met een bijbehorend advies om het risico voor de bank te beperken.

Praktijkcase 3: Presenteren projectinformatie

Opdrachttype: Presenteren projectinformatie

Opdrachtgever: Ontwikkelende aannemer

Opdracht:

Een projectontwikkelaar heeft een grondpositie verworven waarop een ontwikkeling in de vorm van een bedrijfsverzamelgebouw is voorzien. De projectontwikkelaar is zelf niet in staat de voorziene ontwikkeling uit eigen kapitaal te financieren. Ten behoeve van het aantrekken van een bancaire financiering en externe participanten is Estado gevraagd een investeringsmemorandum / financieringsmemorandum op te stellen. Dit document geeft inzicht in het project voor wat betreft een analyse van doorlooptijd, een financiële analyse, de juridische structuur, de behoefte aan vreemd vermogen en rendementsperspectief.

Uitkomst

Het financieringsmemorandum is gebruikt als toelichting op de financieringsaanvraag bij de bank. De lening is verstrekt en door het vrijkomen van liquide middelen uit een ander project was er bij de projectontwikkelaar geen behoefte om te zoeken naar een participant.

klein logo Estado

studioruigrok [R]